Veľký výber produktov

Doprava nad 80 EUR zadarmo

Expresné dodanie do 24 hodín

Overený stabilný obchod

Pohodlné bezproblémové vrátenie

Reklamačný poriadok

Prevádzkovateľ:

OUKY s.r.o. so sídlom ČP.17, Roštění 768 43, Česká republika

IČ: 06812031
DIČ: CZ06812031

Prevádzkareň:

ČP.17, Roštění 768 43, Česká republika

 

I. Všeobecné podmienky reklamácie

Povinnosti kupujúceho:

1. Kupujúci je povinný si dodaný tovar prehliadnuť a bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zistených závadách.

2. Kupujúci môže oprávnenú reklamáciu podať jednou z nasledujúcich možností:

a) Na e-mailovú adresu prevádzkovateľa

b) Poštou na adresu prevádzkovateľa

c) Reklamačným formulárom alebo opisom reklamácie na kópií faktúry

d) Osobným doručením Kupujúci je povinný uviesť:

e) Čo najvýstižnejší opis závad

f) Doložiť doklad o vlastníctve tovaru (pri prevzatí tovaru je dodaná faktúra a dodací list) a doporučujeme, aby kupujúci uviedol taktiež číslo objednávky (je zasielané s potvrdením objednávky v e-maile, alebo uvedené vo výpise objednávok).

Povinnosti predávajúceho:

1. Reklamácia vrátane vady bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne inak.

II. Reklamácia uplatnená v záručnej dobe

Všeobecné ustanovenia

1. Na spotrebný tovar predávaný prostredníctvom obchodu www.fan-shop.sk sa vzťahuje 24 mesačná záruka.
2. Ak sa po prevzatí tovaru kupujúcim vyskytnú vady v zákonnej 24 mesačnej záručnej dobe, kupujúci je oprávnený uplatniť reklamáciu. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej bol tovar v záručnej oprave. V prípade výmeny tovaru získava kupujúci novú záruku v minimálnej dĺžke 24 mesiacov. Na žiadosť spotrebiteľa je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to umožňuje povaha veci, postačuje namiesto záručného listu vydať kupujúcemu doklad, poprípade číslo objednávky, ktoré nájdete v potvrdzovacom e-maile o prijatí objednávky obsahujúcom údaje, ktoré musí obsahovať záručný list. Záručný list musí obsahovať meno a priezvisko, názov alebo obchodnú firmu predávajúceho, IČO, sídlo, ak ide o právnickú osobu, alebo bydlisko, ak ide o fyzickú osobu. Pokiaľ je poskytovaná dlhšia než zákonná záruka, predávajúci určí podmienky a rozsah predĺženia záruky v záručnom liste. Pokiaľ odberateľ zistí akýkoľvek rozdiel medzi dodacím listom a skutočne dodaným tovarom (v druhu alebo v množstve) alebo neobdržal so zásielkou správne vyplnený dodací list, doporučujeme, aby ihneď podal písomne správu adresovanú na meno obchodníka, ktorý vyhotovil faktúru. Reklamácia bude riešená v lehote do 30 dní od prevzatia veci do reklamácie.

Rozpor s kúpnou zmluvou

Pokiaľ sa vada prejaví v prvých 6 mesiacoch od prevzatia plnenia, považuje sa za vadu, ktorá existovala už v dobe prevzatia veci, pokiaľ sa nepreukáže opak či to neodporuje povahe veci. V takom prípade má kupujúci, ak je spotrebiteľom, právo voľby riešiť odstrániteľnú vadu mimo štandardnú záručnú opravu i výmenou veci za nezávadnú. Ak nie je takýto prístup možný, má kupujúci/spotrebiteľ nárok na primeranú zľavu alebo môže od zmluvy odstúpiť. To neplatí, pokiaľ spotrebiteľ o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo ho sám spôsobil.

Záručné podmienky

1. Dĺžka záruky je (mimo iné) uvedená na dodacom alebo záručnom liste. Táto doba začína dňom prevzatia a predlžuje sa o dobu, po ktorú bol výrobok v záručnej oprave. V prípade výmeny sa záručná doba počíta znovu od prevzatia novej veci. Zákazník dostane nový záručný list, kde bude uvedené nové i pôvodné číslo.

2. Zákazník doručí na vlastné riziko reklamovaný výrobok na adresu predajcu. Tovar musí byť v úplnom stave vrátane príručiek a ostatného príslušenstva. Ku každej reklamovanej položke musí byť pripojený presný popis závad a početnosť výskytu.

3. Predajca po vybavení reklamácie vyzve zákazníka k odberu tovaru, prípadne ho pošle na svoje náklady a riziko odberateľa späť.

4. Nárok na uplatnenie záruky zaniká v nasledujúcich prípadoch:

a) neodbornou inštaláciou, zaobchádzaním či obsluhou, použitím, ktoré je v rozpore s užívateľskou príručkou

b) používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojimi parametrami parametrom uvedeným v dokumentácií

c) tovar bol poškodený živlami

d) tovar bol poškodený nadmernou záťažou alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácií

5. Na pozáručné opravy je poskytovaná záruka 3 mesiace odo dňa prevzatia veci.

6. Kontrola preberanej zásielky:

Pri prevzatí zásielky je kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, doporučené prekontrolovať stav zásielky. Pokiaľ je pri prevzatí zistené mechanické poškodenie obalu výrobku či neúplnosť zásielky, je spotrebiteľovi doporučené za prítomnosti dopravcu vyhotoviť do prepravných dokladov záznam. Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom je povinný si prehliadnuť tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. Pokiaľ je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, je povinný za prítomnosti dopravcu skontrolovať stav tovaru, a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení zásielky a nechať si túto skutočnosť potvrdiť dopravcom. Na neskoršie reklamácie spôsobené vinou dopravy potom nie je možné brať ohľad a budú zamietnuté.